STUDIUM


Studenti územního plánování sdružují studenty bakalářských, magisterských oborů na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Konkrétně jde o bakalářské Územní plánování, zkráceně BUP, tzv. Bupíci a magisterské Prostorové plánování, zkratka PRP, tedy Prpíci.

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
(Bc.)

Pro obě úrovně studia je společné, že jeho těžištěm jsou Projekty, „ateliérové“ předměty, ve kterých zpravidla ve skupině pracujete na analýzách a návrzích pro určitá území. Územní plánování je multidisciplinární obor, proto se při studiu seznámíte se širokou škálou přírodních, technických a společenskovědních disciplín. Důležitou součástí studia jsou také předměty, které představují právní souvislosti územního plánování. Vzhledem k tomu, že se obor vyučuje na Fakultě životního prostředí, zahrnuje studium řadu kurzů se zaměřením na krajinná témata jako vodní hospodářství, půda a protierozní ochrana, krajinná zeleň, ekologie, krajinná ekologie, pozemkové úpravy, lesnictví apod. Studijní plány obsahují například výuku práce v grafickém softwaru a v prostředí GIS, který se používá pro prostorové analýzy nebo pro vizualizaci územních plánů a jiných ÚPD. Studijní plán bakalářského studia je poměrně nabitý a s výjimkou jazyků a tělocviku zahrnuje pouze povinné kurzy.

PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ
(Ing.)

Zatímco bakalářské studium (BUP) zahrnuje vesměs povinné předměty, v magisterském studiu si můžete zvolit zaměření (U = udržitelný rozvoj území, K = krajina a plánování, R = regionální rozvoj) a v rámci nich předměty. Vedle těchto předmětů v rámci zaměření jsou samozřejmě kurzy společné, mezi nimiž stejně jako na bakalářském stupni dominují Projekty M1-M3, ve kterých si vyzkoušíte navrhnout územní plán, koncepci udržitelného rozvoje území a strategický plán. Dále si v rámci magisterského studia rozšíříte znalosti prostředí GIS. Pro všechny studenty je rovněž povinný tzv. Referendariát, tedy praxe např. na úřadech územního plánování na obecních úřadech ORP (respektive na magistrátech), na krajských úřadech nebo na MMR ČR. Výše uvedené organizace jsou rovněž typickými místy uplatnění absolventů BUP a PRP.  Např. na pozici pořizovatele ÚPD a ÚPP.

ZOZka

Absolventi, kteří se uplatní typicky ve státní správě jako pořizovatelé ÚPD, skládají zkoušku odborné způsobilosti pro obor územní plánování (tzv. ZOZka) a při splnění praxe 18 měsíců (BUP a PRP = uznaný obor), respektive 3 roky (BUP nebo PRP= pouze příbuzný obor) se stanou oprávněnou osobou pořizovatele. Pořizovatel může pracovat jako zaměstnanec úřadu, ale též samostatně, jako tzv. létající pořizovatel. 

Po úspěšném absolvování zmíněných oborů je praxí, že absolventi již během magisterského studia či krátce po něm složí v rámci svého pořizovatelského zaměstnání zkoušku odborné způsobilosti. Benefitem pro absolventy je možnost uznání rovnocennosti vzdělání (obecné části). To v praxi znamená, že MVCR doručí vyplněný formulář, k němuž přiloží ověřené kopie diplomu a sylaby těch předmětů, které lze považovat za rovnocenné pro uznání.

MVCR následně rozhodne o uznání rovnocennosti a absolventu promine jednu ze dvou částí zkoušky, a to část obecnou.

Pro zájemce, tyto záležitosti upravuje vyhláška 512/2002 Sb. a 304/2012 Sb.
Možností je vykonávat pozici tzv. létajícího pořizovatele. Jde o osobu, kterou si najímá obecní úřad, který nedisponuje osobou mající ZOZ (typicky malé obce). Tato osoba pak plní pro příslušnou obec stejnou práci, jako osoba z nadřízené ORP.

AUTORIZACE

Někteří absolventi se mohou uplatnit jako projektanti územně plánovací dokumentace v urbanistických ateliérech. S nabytým vzděláním a praxí v rámci projektování 3 roky (BUP+PRP=uznaný obor), respektive 5 let (BUP nebo PRP = příbuzný obor), může absolvent při splnění zkoušky odborné způsobilosti získat akreditaci ČKA pro obor územního plánování. 

Absolventům může být udělena autorizace Českou komorou architektů, předpokladem je však příslušná doba trvání praxe, která byla zmíněna dříve. Praxe vykonávaná mezi uzavřeným bakalářským studiem a před zahájením studia magisterského, popřípadě v průběhu magisterského studia se pro účely autorizačního řízení do povinné délky praxe nezapočítává.

UPLATNĚNÍ

Příkladem uplatnění absolventů mohou být organizace jako:

  • Krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností
  • Ateliéry zabývající se ÚPD a ÚPP
  • Czechinvest, IPR
  • Ministerstvo pro místní rozvoj

Absolventi dále uplatňují své znalosti v mnoha zastupitelstvech v ČR, ale i v neziskovém či soukromém sektoru (např. v developerských společnostech).

ABSOLVENTI

Za poměrně krátkou dobu fungování perspektivního oboru, jehož studenti mohou být cennými odborníky v řešení aktuálních otázek souvisejících s územím, působí absolventi v mnoha rozličných odvětvích.

Ondřej Kalivoda, Ing. ph.d.

autorizovaný architekt, létající pořizovatel,
zakladatel ateliéru KOplan
Promoce: Krajinné inženýrství 2007
Disertace (2014): Možnosti regulace rozvoje venkovské obce ve vztahu k jejím historickým hodnotám
Vedoucí: prof. Ing. arch. Maier, CSc.

lenka chlanová, ing. et ing.

urbanistka v Atelieru T-plan s.r.o.
Promoce: PRP 2018
Práce: Konverze chatových osad na trvalé bydlení na území Praha-západ a Praha-východ
Vedoucí: Ing. Franke, Ph.D.

MATĚJ GLOSER, ING.

referent Odbor ÚP, MMR, pracovník Kanceláře krajiny a zelené infrastruktury, IPR
Promoce: PRP 2019
Práce: Územní studie adaptace na dopady změny klimatu se strategickými prvky na území Prahy 4
Vedoucí: Ing. arch. Peltan, Ph.D.

JAN MAŇAS, ING.

zastupitel, pořizovatel MHMP
Promoce: PRP 2019
Práce: Vyhodnocení prostorového uspořádání suburbánní zástavby metodami Space Syntax
Vedoucí: Ing. arch. Peltan, Ph.D.
ocenění: Cena Jiřiny Bergatt Jackson 2019 za nejlepší diplomovou práci v oblasti územního rozvoje

JAKUB KYSELOVIČ, ING.

junior planner v ONplan lab s.r.o.
Promoce: PRP 2020
Práce: Základní koncepce rozvoje území obce – teorie a aplikace v územně plánovací praxi
Vedoucí: Ing. arch. Šindlerová, Ph.D.

JAN KABRHEL, ING.

vývojář ARCDATA PRAHA
Promoce: PRP 2020
Práce: Srovnání nástrojů územního plánování v České republice a v Nizozemsku
Vedoucí: Ing. arch. Šindlerová, Ph.D.

RADOVAN BALOUN, ING.

Projektový manažer, CzechInvest
Promoce: PRP 2018
Práce: Koncepce rozvoje mikroregionu Veselsko
Vedoucí: prof. Ing. arch. Maier, CSc.

LUKÁŠ VELEBIL, ING.

projektant, HaskoningDHV Czech Republic
Promoce: PRP 2019
Práce: Analýza historických krajinných struktur na území vybrané části Křivoklátska
Vedoucí: prof. Ing. arch. ThLic. Kupka, Ph.D.

ANNA VOGELOVÁ, ING.

Vedoucí oddělení územního plánování na MěÚ Trutnov
Promoce: PRP 2018
Práce: Veřejné prostory v kompaktní Barceloně
Vedoucí: Ing. arch. Kirschner, Ph.D.