Rubriky
Studentské výstupy

Územní plán Čelákovice – Toušeň

První místo ve studentské soutěži Zlatý tubus získal projekt Územní plán Čelákovice Toušeň autorského týmu Jan Martin, Vojtěch Fišer, Lucie Dvořáková a Sofia Sudariková.

Společný územní plán pro městys Lázně Toušeň a město Čelákovice se soustředí na koordinovaný rozvoj všech dotčených sídel tak, aby byla zároveň zachována a podpořena jejich jedinečnost. Snaží se tak zlepšit vzájemnou dostupnost všech lokalit, aniž by došlo k jejich prolnutí.

Základní koncepce

Navržená koncepce počítá s posílením polycentrického uspořádání území. Jednním z nových obslužných center je lokalita Nová Jiřina, která vzniká částečně na přestavbové ploše brownfieldu. Předchozí záměr vychází z dalšího důležitého cíle našeho návrhu, který se zaměřuje na smysluplnější využití proluk či neadekvátně využívaných ploch ve vnitřní části zástavby. Tento cíl souvisí s rekultivací prostorů současných průmyslových areálů tak, aby došlo buď ke změně využití území, nebo ke snížení vlivu stávajících objektů na okolí. Intenzivní doprava v centru sídla Čelákovice je řešena pomocí nových dopravních koridorů vedených mimo zastavěné území, a neinvazivních zásahů do současné podoby.

V územním plánu je také ponechána rezerva pro budoucí rozvoj železniční a cyklistické dopravy. Návrh rozvíjí a podporuje význam řeky Labe jako rekreační a krajinné osy a zajišťuje dobrou prostupnost podél toku a ochranu okolí řeky před nežádoucí formou využití. Významným aspektem při řešení bylo také erozního ohrožení zemědělské krajiny v jižní části řešeného území. Zde jsme přistoupili k razantnímu snížení rozsahu zemědělských půdních celků, následovaného zvýšením podílu roztroušené vegetace a propojením v současnosti izolovaných vegetačních prvků pomocí zelených pásů.

Koncepce krajiny

Důležitým aspektem ochrany zemědělské půdy je také zachování kompaktního charakteru sídel, kdy se nové zastavitelné plochy vymezují pouze v přímé vazbě na současnou strukturu a tu tím vhodně dotváří.

Autorský tým oceněný prvním místem

Autor: Jan Maňas

Doktorand na Fakultě životního prostředí a předseda spolku SUP v jedné osobě.

Napsat komentář